Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż SPZOZ PROFAMILIA w RADOMSKU ul.Armii Krajowej 34,97-500 Radomsko jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko lub drogą e-mailową pod adresem: administrator@spzozprofamilia.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Armii Krajowej 34,97-500 Radomsko lub drogą e-mailową pod adresem:iod@spzozprofamilia.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.b,c,d,e RODO tj.
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d)przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e)przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
ale także na podstawie art.9 ust.1 lit.b,c,h RODO tj.b)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; c)przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody; h)przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług medycznych w tym z podstawowej opieki zdrowotnej, usług pielęgniarskich, porad, konsultacji i badań specjalistycznych.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa czyli te które dotyczą inf. pozwalających na zapewnienie należytej opieki.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty:
1.świadczące usługi medyczne, w tym w zakresie specjalistycznej opieki medycznej i diagnostyki;
2.świadczące usługi laboratoryjne;
3.świadczące usługi pielęgniarskie oraz położnicze;
4.obsługujące nasze systemy informatyczne oraz
5.dostarczające oprogramowanie dla obsługi ZOZ,

Danych naszych pacjentów nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane pacjentów przechowywane są przez okres korzystania z usług medycznych placówki oraz:
1.przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
2.okres 30 lat, dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
3.okres 22 lat,dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2.roku życia.
4.okres 10lat, zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
5.okres 5 lat, skierowania na badania lub zlecenia lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2.żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3.żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4.żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub sprzeciwu,
5.przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
6.wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a tym samym osoba, która chce skorzystać z usług świadczonych przez Administratora jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie tych informacji skutkować, będzie brakiem możliwości świadczenia należytej opieki.

Kontakt

Zarejestruj się telefonicznie

Godziny pracy